Larimar 087 354 6000 /
  PUTCO  087 354 6100 /
PUTCO Call Centre 083 919 4287
 callcentre@putco.co.za

TicketsThe types of tickets currently in use include; daily, weekly and monthly tickets. Our fare structure is intended to afford our loyal passengers both cost savings and convenience, thus the fare per trip of a monthly ticket is much cheaper than that of a daily ticket.

We are in the process of upgrading our ticketing equipment to be in line with the latest wayfarer technology. Compatibility of the new system with the swipe card will soon make manually clipped cards a thing of the past.

PUTCO has both fixed ticket selling points as well as mobile units operating in various areas. For more information please contact the relevant SBU PRO. (See Contact Us Section of this web site).

Tickts are issued subject to the rules and regulations of the company:

Tickets are issued subject to the rules and regulations of the company. Valid only for period/days/trips shown. Tickets are not valid for travelling on public holidays. The company accepts no responsibility for damaged or lost tickets or for passengers not reaching their destinations. PUTCO will confiscate any invalid, defaced or abused ticket. The passenger must ensure that the ticket is nipped / cancelled on every trip. Tickets not nipped / cancelled on a trip will be confiscated and no refund given.

Tickets may not be resold or hired out. Only appointed staff and officially appointed agents of the company may sell the tickets. Offenders will be prosecuted.

The ticket must be produced on request. Tickets are not refundable.

Uputco ukhiphe lamathikithi ngokwemithetho nemibandela yenkampani. Ithikitrhi lisebenza kuphela ngesikhathi esibekiwe noma amalanga athise ohanbo olubhalwe ethikithi lakho. Amathikikthi awasebenzi ngamaholidi omphakathi. Umgibeli angeke abeke icala inkampani uma ephethei thikithi Elengekho esimweni esihle noma lilahlekile noma abagibeli bengafikanga lapho beyi khona. Uputco unelungelo lokuthatha ithikithi elingekho esimweni esihle noma eselike lasetshenziswa.

Imkampani Ayivulemi Muntu Ukuthi Athengise amathikithi aseke asebenza noma ukuqashisa ngamathikithi

Inkampani ithi akekho umuntu onelungelo lokuthengisa amathikithi ayo ngaphadle kwabasebenzi abaqashwe yile nkampani Kanye nezinye izinkapani ezisebenzisana nayo. Abenza ubugebengu bazojeziswa. Kufanele umgibeli ngaso sonke isikhathi aphathe ithikithi lombibeli alisetshenziswa ngomunye umuntu.

Umgibeli umele aquiniseke ukuthi ithikithi lakhe ligqorhoziwe noma lenziwe uphawu lokuthi ugibelile. Ithikithi elingagqobhoziwe noma lingena Phawu lizogodlwa abahloli, ungeke wabuyiselwa imali yakho.

Search